Termeni si conditii

Home / Termeni si conditii

Termeni si conditii de utilizare a serviciilor oferite de SC BRIGHT FUTURE PROJECT SRL prin intermediul platformei website-gratis.net

Odata cu trimiterea unei comenzi prin intermediul platformei website-gratis.net acceptati sa deveniti parte contractata a contractului de prestari servicii informatice in baza caruia veti putea beneficia de serviciile oferite de societatea noastra.

Va rugam sa cititi pana la capat aceasta sectiune inainte de a confirma trimiterea comenzii. Prin finalizarea procedurii de comanda a serviciilor oferite prin intermediul website-gratis.net  vom intelege ca sunteti de acord cu termenii si conditiile contractului de prestare servicii informatice in calitate de Beneficiar.

În cazul in care informatiile furnizate de dvs. in cadrul procedului de comanda sunt eronate, fie datorita unei greseli de redactare ori datorita unei omisiuni din partea dvs., ne rezervam dreptul sa denuntam unilateral Contractul de prestari servicii informatice si sa stergem contul de utilizator aferent.

Art. 1. PĂRŢILE CONTRACTANTE:

SC BRIGHT FUTURE PROJECT SRL, societate romana cu personalitate juridica, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J29/1211/2012, CUI RO30522146. – denumită în continuare Prestator, pe de o parte

şi

clientul, persoana fizica sau juridica, inregistrat cu un cont de utilizator pe platforma digitalhelp.ro, denumit în continuare Beneficiar, pe de altă parte

denumite în continuare individual “Partea” sau împreună “Părțile” au convenit încheierea prezentului Contract de prestări servicii informatice, denumit în continuare “Contractul”, cu respectarea următoarelor clauze:

Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI:

2.1. Obiectul contractului îl reprezintă executarea de către Prestator în favoarea Beneficiarului de servicii informatice, servicii de consultanță IT și management de proiect care urmează a fi folosite de Beneficiar.

2.2. Serviciile executate de Prestator vor fi detaliate în Comenzile care vor fi trimise de pe platforma website-gratis.net de catre Beneficiar și care vor face parte integrantă din prezentul Contract ca si Anexe. Comenzile vor cuprinde descrierea detaliată a serviciilor care vor fi executate de Prestator, inclusiv preţul pentru fiecare serviciu cuprins în respectiva Anexă şi termenul de finalizare de către Prestator şi predare către Beneficiar.

2.3. În realizarea obiectului prezentului Contract, Prestatorul acordă Beneficiarului dreptul de utilizare asupra programelor informatice, iar Beneficiarul se obligă să nu îl transmită altei persoane fizice sau juridice.

2.4. În realizarea obiectului prezentului Contract, Prestatorul asigură mentenanța și asistența tehnică necesară funcționării în condiții optime a produselor informatice realizate și instalate la Beneficiar.

2.5. Prestatorul se obligă să nu folosească materialele, informațiile și orice alt fel de date cu caracter confidențial puse la dispoziția sa de Beneficiar și care sunt proprietatea acestuia, decât în scopul implementării aplicaţiilor care fac obiectul acestui contract.

2.6. Prestatorul se obligă să asigure, în urma solicitărilor venite din partea Beneficiarului, adaptarea, modificarea sau reproiectarea programelor informatice menționate mai sus sau proiectarea și implementarea unor produse informatice noi care vor face obiectul Anexelor ce se vor încheia.

2.7. Prestatorul se obligă să respecte termenele de execuție prevăzute în contract şi Anexe. Pentru orice fel de întârzieri sau situații ce pot duce la prelungirea termenelor este obligat să îl înştiințeze pe Beneficiar și să caute soluții pentru diminuarea lor.

2.8. Prestatorul se obligă să nu divulge atât pe durata acestui contract cât şi pe o perioadă nedeterminată după  încetarea  sa, nicio  dată sau informație de  orice  fel a  Beneficiarului extrasă  din  sistemele  sale software.

Art. 3. DURATA CONTRACTULUI:

3.1. Contractul se încheie pe o durată de 1 (un) an de zile, începând de la data înregistrării contului de utilizator pe platforma website-gratis.net

3.2. Dacă nicio parte nu cere rezilierea contractului după perioada prevăzută la Art. 3.1. atunci acesta se consideră prelungit cu acordul părților pentru încă 1 (un) an de zile.

3.3. Contractul poate fi denunţat de către oricare dintre părţi cu notificarea în scris a celeilalte părţi cu minim 5 zile înainte de data denunţării.

Art. 4.  PREŢUL CONTRACTULUI ŞI CONDIŢIILE DE PLATĂ:

4.1. Preţurile pentru fiecare serviciu executat de Prestator sunt publicate pe website-gratis.net si vor fi mentionte si in comenile trimise de catre Beneficiar care vor face parte integrantă din prezentul Contract, în detaliu pentru fiecare categorie de servicii sau pentru fiecare serviciu în parte.

4.2. Pentru serviciile prestate, Prestatorul va emite factura proformă la data primirii comenzii urmând a elibera factură fiscală după intrarea sumelor aferente contravalorii facturii proforme în contul Prestatorului. Ne rezervăm dreptul să taxăm parţial sau total contravaloarea serviciilor oferite înainte de a începe lucrul/intervenția.

4.3. Plata se va efectua integral pe baza facturii proforme emisă de Prestator.

4.4. Beneficiarul va efectua plata în lei, cu cardul online prin intermediul procesatorului de plati online pus la dispozitie de catre Prestator sau prin trasnfer bancar în contul bancar al Prestatorului indicat la Art. 1.

Art. 5. TERMENE:

5.1.  Termenul  de  realizare  şi  respectiv  de  predare/livrare  a  serviciilor  efectuate  de  Prestator  vor  fi menţionate în fiecare Comanda.

5.2. În momentul livrării serviciilor efectuate se vor încheia procese verbale de recepție, menționându-se dacă este cazul eventualele obiecțiuni ale Beneficiarului cu privire la imperfecțiunile sesizate și stipularea modului de remediere și termenele de rezolvare a lor. Confirmarea primită prin e-mail de la Beneficiar privind acordul receptiei fara obiectiuni in privinta serviciului livrat tine loc de proces verbal de receptie.

Art. 6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR:

6.1. Drepturile şi obligaţiile Prestatorului:

a)    să  presteze  serviciile/lucrarile  ce  formează  obiectul  prezentului  Contract  cu  respectarea specificațiilor comunicate de Beneficiar și în termenul convenit;

b)    să  instaleze  şi  să  pună  în  funcţiune  aplicațiile/serviciile   informatice  ce  fac  obiectul prezentului Contract;

c)     să  asigure  buna  funcționare  a  programelor/serviciilor  informatice  contractate,  conform specificațiilor din Anexa/comenzile în baza cărora s-au instalat și s-au pus în funcțiune și să asigure asistență pentru acestea conform politicii de suport specificată în Anexe de servicii;

d)   să păstreze confidențialitatea informațiilor comunicate de către Beneficiar sau de care a luat cunostință din  prezentul  Contract  sau  în  legătură  cu  executarea  prezentului  contract conform Acordului de confidențialitate;

e)    să nu utilizeze  informaţiile  de  care  a luat  cunoștință  din executarea  sau în  legatură  cu executarea Contractului, să nu ia legatura, direct sau indirect cu terții titulari ai lucrărilor obiect al contractului, răspunzând conform legislaţiei românești referitoare la concurența neloială;

f)    în cazul în care la verificarea de către Beneficiar a lucrării sau în termen de 15 zile de la predare-primire se constată deficienţe sau erori tehnice și/sau de altă natură, Prestatorul este obligat să le remedieze, în termen de 7 zile de la solicitarea Beneficiarului.

6.2. Drepturile şi obligaţiile Beneficiarului:

a)   să pună  la  dispoziția  Prestatorului  materiale,  detaliile  tehnice  și  informațiile  necesare prestării serviciilor informatice, pe suportul și în formatul indicat de acesta, în termen de maxim 5 zile de la data semnării fiecărei Anexe la Contract;

b)   să achite Prestatorului prețul convenit, în condiţiile prezentului Contract; în caz de neplată Beneficiarul are dreptul de a întrerupe furnizarea serviciului fără nici o notificare prealabilă. Decizia asupra formei de întrerupere a serviciului aparţine în exclusivitate furnizorului. Prin neplata serviciilor furnizate, Beneficiarul renunţă în mod expres la alte drepturi şi protecţie legală;

c)   să  verifice  în  perioada  de  probă  de  15  zile  respectarea  de  către  Prestator  a  tuturor solicitărilor privind executarea proiectului şi să preia proiectul pe bază de proces-verbal de predare primire, dacă acesta întrunește condițiile convenite;

d)   să comunice în scris  prin e-mail informațiile legate de problemele apărute în funcționarea normală a aplicațiilor informatice;

e)   să comunice în aceeaşi modalitate descrisă la lit. d) toate nemulțumirile sau sugestiile pe care le are în ceea ce privește nivelul și calitatea serviciilor prestate;

f)    să respecte termenii şi condițiile de utilizare a serviciilor informatice puse la dispoziție de Prestator.

Art. 7. NOTIFICĂRI:

7.1.  Toate notificările/comunicările  făcute  în  baza  acestui  Contract,  vor  fi  considerate  ca  fiind  legal transmise dacă au fost efectuate prin:

a) Printr-un serviciu de curierat rapid recunoscut la nivel naţional – prin scrisoare recomandată

cu confirmare de primire – la adresele indicate la Art. 1 , sau

b) Prin e-mail:

– pentru Prestator la adresa/adresa support@digitalhelp.ro

– pentru Beneficiar la adresa de e-mail asociata contului de utilizator creat de către acesta pe platforma webiste-gratis.net

7.2. În cazul transmiterii notificării printr-un serviciu de curierat rapid recunoscut la nivel naţional, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data înmânării de către serviciul de curierat destinatarului.

7.3. Dacă notificarea se transmite prin fax, la transmiterea completă, cu excepţia cazului în care, dacă o astfel de notificare sau comunicare este primită după orele de program normal, notificarea sau comunicarea respectivă este considerată primită în ziua lucrătoare imediat următoare.

7.4. În scopul acestui capitol, “ore de program normal” înseamnă programul de lucru de la ora 09.00 până la ora 17.00, ora României.

7.5. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre Părţi, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.

Art. 8. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ:

8.1. Prestatorul se obligă sa răspundă material pentru pagubele produse şi orice prejudiciu adus din culpa sa pentru neexecutarea, executarea defectuoasă sau executarea parţială a obligaţiilor  sale, în timpul executării serviciilor din prezentul Contract.

8.2 Serviciile informatice puse la dispozitia Beneficiarului vor putea fi folosite doar de catre reprezentatii legali sau angajatii acestuia in scopul desfasurarii obiectului de activitate al acestuia.

8.3 In cazul in care Beneficiarul  solicita instalarea de aplicatii software/scripturi de la o terta parte, care nu este oferit ca parte integranta a serviciilor oferite de Prestator, este responsabil si garanteaza ca:

a) are dreptul sa instalateze si sa foloseasca aplicatia/scriptul de la o terta parte;

b) a platit si este proprietarul unei licente valabile;

c) aplicatia software /scriptul de la o terta parte nu incalca drepturi de autor conform legislatiei in vigoare.  Beneficiarul de acord in acest caz sa protejeze  interesele si sa declare ca fiind nevinovati angajatii, conducerea si proprietarii Prestatorului, in cazul in care terta parte reclama incalcarea drepturilor de autor sau folosirea neautorizata a aplicatiei software/scriptului in cauza.  Beneficarul de acord ca, intr-o astfel de situatie, este responsabil de achitarea oricarei taxe sau penalitati rezultate in urma unui proces sau a unei medieri.

Art. 9. PENALITĂŢI:

9.1  Pentru fiecare  zi  de  întârziere  faţă  de  termenele  de  executare  a oricăror  obligaţii  stabilite  prin prezentul Contract, respectiv în Anexe (dacă întârzierea nu a fost provocată chiar de Beneficiar), Prestatorul se obligă să nu emită noi facturi.

9.2. Pentru fiecare zi de întârziere faţă de termenele de plată stabilite, Beneficiarul se obligă să plătească penalităţi de 1% din valoarea sumei restante.

9.3. Neîndeplinirea obligaţiilor contractuale atrage răspunderea părţii în culpă.

9.4. Părţile semnatare înţeleg să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin prezentul Contract cu bună-credinţă.

Art. 10. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR:

10.1. Părţile au încheiat acest contract cu bună-credinţă şi în spirit echitabil, înţelegând că îndeplinirea obligaţiilor unei părţi depinde de îndeplinirea obligaţiilor celeilalte părţi şi, în acest spirit, vor încerca să soluţioneze orice neînţelegere care poate apărea în legătură cu acest Contract pe cale amiabilă.

10.2. Orice neînţelegere între părţi datorată interpretării, neexecutării/executării necorespunzătoare a acestui Contract sau în legatură cu acesta şi care nu poate fi rezolvată pe cale amiabilă, se va supune spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente din România de la sediul Prestatorului.

Art. 11. FORŢA MAJORĂ:

11.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător – total sau parţial – a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului Contract, dacă  neexecutarea  sau executarea necorespunzătoare  a obligaţiei  respective  a fost  cauzată de  forţa majoră, aşa cum este definită de lege. Exonerarea de răspundere operează numai pe durata existenţei cazului de forţă majoră.

11.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte  părţi, în termen de 48 ore, producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.

11.3. Dacă în termen de 14 zile de la producere  evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să- şi notifice încetarea de plin drept a prezentului Contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune interese, dar ele au îndatorirea de a-şi onora toate obligaţiile până la acea dată.

Art. 12. ÎNCETAREA CONTRACTULUI:

12.1. Prezentul Contract încetează:

a) Prin acordul  părţilor (reziliere convenţională) exprimat în scris.

b) Prin reziliere pentru neexecutare. Prezentul Contract se desfiinţează de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere şi fără orice altă formalitate în cazul în care părţile nu-şi respectă oricare din obligaţiile asumate. Decizia de reziliere a părţii contractante îndreptăţite a o lua se comunică părţii culpabile, în scris, prin notificare, cu confirmare de primire. Contractul se consideră a fi reziliat la data confirmării primirii notificării.

c) Prin denunţare unilaterală de către oricare din părţi cu un preaviz de 30 zile înainte de data de la care se doreşte încetarea contractului, menţionându-se motivele încetării contractului.

d) Rezilierea contractului implica stergerea contului de utilizator de pe platforma digitalhelp.ro si a istoricului de activitate al acestuia in cadrul platformei.

12.2. Încetarea/rezilierea prezentului Contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţi.

Art. 13. CLAUZA DE CONFIDENŢIALITATE:

13.1. Clauzele şi preţurile ce fac obiectul prezentului Contract sunt confidenţiale şi nu pot constitui obiect de referinţă pentru alte contracte.

13.2. Părţile se angajează să păstreze secretul contractual şi să nu divulge acele date care cunoscute de

terţi, ar aduce prejudicii celeilalte părţi contractante.

Art. 14. DISPOZIŢII FINALE:

14.1. Modificarea prezentului Contract este posibilă numai cu acordul părţilor, prin încheierea unui act adiţional, semnat şi ştampilat de ambele Părţi.

14.2. Orice adăugiri, completări sau modificări aduse la acest Contract vor fi valabile şi obligatorii pentru părţile contractante numai dacă vor fi făcute în scris, prin act adiţional şi semnate de către părţile contractante.

14.3. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

14.4. Acest Contract nu poate fi transferat unei terţe părţi şi nici obiectul contractului sau natura materialelor nu pot fi modificate decât cu acordul ambelor părţi.

14.5. Acest Contract intră în vigoare la data trimiterii comenzii prin formularul de contract de pe website-gratis.net